dimecres, 12 d’octubre de 2011

MENJADOR 2011-2012

- Com tots els anys funcionarà des d'octubre a maig.

- El menú és de catering, servit per l'empresa CATERGUAI, seleccionada pel Consell Escolar.

- El preu per dinar és de 4,15 €.
(el preu oficial màxim de la minuta ve marcat des de la Direcció Territorial d´Educació de València per a tots els centres públics docents no universitaris de la Comunitat Valenciana i per aquest curs és de de 4,25 € màxim per comensal i dia)

- Els alumnes amb beca de menjador sols hauran de pagar 0,30 cèntims al dia (la diferencia entre l´ajuda de la beca i el preu del menú).

- Al igual que el curs passat les mensualitats del menjador es pagaran a travès del banc. S'està vegent la possibilitat de pagar també per domicialiació bancaria per a aquells que ho sol·liciten -en eixe cas es cobrarien els rebuts el dia 10 del mes en curs, però ja s'informarà-.

- Per als alumnes esporàdics es continuarà amb el sistema d'abonaments ("bonos"). No caduquen, el seu preu serà de 20,75 € per a cinc dies i se'ls poden deixar d'uns a altres en cas de necessitat. S'han de pagar en el banc -és important que conste en el rebut bancari el nom de l'alumne, per a saber després de qui és-. Amb el rebut pagat, s'ha de passar pel centre per a canviar-lo per l'abonament. S'ha de notificar cada matí per a posar-lo en la llista de comensals del dia. Els mateixos xiquets poden dur-lo abans d'entrar a classe.

- L'encarregada de menjador d'enguany és Marta (la mestra de Religió)

- El banc sols cobrarà mensualitats d´alumnes becaris, alumnes no becaris i abonaments de cinc dies. En cap cas cobrarà dies solts.

- Els alumnes fixes, becaris o no, ingressaran la mensualitat el mes anterior de fer ús del menjador, ja que l'encarregada ha de fer les llistes de comensals. I si un mes no van a fer ús del menjador ho hauran de comunicar per a llevar-lo temporalment de la llista.

NORMES ACORDADES A LA COMISSIÓ DEL MENJADOR:

- Si un alumne apuntat al Menjador escolar no pot vindré un dia, ha d'avisar per a que li tornen els diners, que no seran 4,15 € sinó 3 €. Cal avisar, el dia abans si és possible, o si no a primera hora (de 9 a 9,15 h.), bé per telèfon o bé personalment, abans de comunicar-li a l´empresa d'alimentació la quantitat de menús per a eixe dia.

- Les devolucions justificades és pagaran al finalitzar el Trimestre escolar.

- També els alumnes becaris, si no venen algun dia han de dir-ho, però en aquest cas no es farà cap devolució.
Es important que els alumnes becaris si algun dia no fan ús del menjador avisen ja que el menú es demana diariament i es paga, i si després no venen sobra.

- Al igual que altres cursos, continuarem amb el part d´incidències on informavem els pares/mares si durant el temps de menjador ha ocorregut qualsevol imprevist amb el seu fill/a, aquest any també el tindrem. Aquest part s´utilitzarà per a tot: si un alumne/a no menja, si es posa malalt, si es lesiona, si està implicat en un acte d´indisciplina, etc... Se li donarà al tutor al final del dia per a que l´alumne el porte a casa en un sobre tancat.

- Informar-vos també que es continuarà amb dos torns per a dinar, primer els més menuts i després els altres, d'aquesta forma l´atenció pot ser mes personalitzada.

- Començarem amb dos educadores (Carmina i Maria Dolores9, i una vegada s´estabilitze el número de comensals en contractarem un altra, igual que es va fer el curs passat.

- El menjador no subministrarà medicaments.

- Si un alumne té al·lèrgia a algun aliment, ho haurà de justificar amb certificat mèdic.

- Per favor, si tenen que fer alguna reclamació respecte al menjador escolar preguem que ho facen per escrit, o que es posen en contacte amb l´encarregada (Marta). L'horari d´atenció és el dijous de 12 a 13 hores.

- Al llarg del curs anirem actualitzant la pàgina web del centre amb totes les informacions pertinents del menjador escolar: menus, membres de la comissió, etc...

Si tenen qualsevol dubte passen pel centre i els atendrem.
Moltes gràcies a tots/es per la vostra col·laboració!

SI ENCARA NO SAP SI ÉS BECARI O NO, HAURA DE PAGAR L´IMPORT INTEGRE DE4.15€ I EN CAS DE SER BENEFICIARI SE LI TORNARÀ LA DIFERÈNCIA
ampapintorestruch@gmail.com